Изпити

След преминаване на обучение по теория и обучението по практика, всеки един от кандидат-шофьорите подлежи на вътрешен и външен изпит за проверка на знанията за правилното и безопасно движение по пътищата, както и уменията по шофиране на кандидата.

Какво представлява вътрешният изпит?
Вътрешният изпит на кандидат-шофьорите се провежда в учебния център, най-често от самия самия инструктор, който ви обучава. Вътрешният изпит се разделя на:

а) Вътрешен изпит по теория – този изпит служи за проверка и удостоверяване на знанията на кандидата по теоритичната част. Кандидатът решава листовка с 45 въпроса в продължение на 40 минути. При успешно положен изпит, кандидатът получава удостоверение за допускане до теоритичен изпит пред ДАИ.

б) Вътрешен изпит по практика – този изпит има за цел да провери уменията и навиците на водача да управлява МПС в различни пътни ситуации без помощта на инстуктора. При успешно положен изпит, се издава удостоверение за допускане до практически изпит пред ДАИ.

Какво представлява външният изпит?
Външният изпит се провежда пред органите на ДАИ, които отговарят за даването на правоспособност за управление на МПС от дадена категория. Външният изпит се разделя на:

а) Външен изпит по теория – изпитът проверява вашите теоритични знания по всеки един от модулите (устройство на автомобила, правила за движение, беозпасност на движението). Решава се листовка от 45 въпроса за период от 40 минути. Изпитите се провеждат в регионалните изпитни центрове на ДАИ. С цел намаляване издаването на фалшиви нелегални шофьорски книжки, теоритичният изпит се полагат на таблет. При положителна оценка, кандидатът има право да се яви на практически изпит.

б) Външен изпит по практика – този изпит цели да провери вашата реална подготовка зад волана, която сте придобили в периода на обучението по практика. Изпитът се провежда от комисия, избрана в деня на изпита. Преди да започне изпитът, се провежда инструктаж за провеждането на практическия изпит. Изпитът по кормуване протича под наблюдението на камера. В продължение на около 30 минути водачът управлява автомобила и изпълнява командите на представителя на изпитната комисия. При успешно положен практически изпит, кандидатът получава оценка „ДА“ от представителя на изпитната комисия и с това приключва шофьорският курс.

ЗАПИШИ СЕ ЗА КУРС