Психотестът или страшно ли е да се явим на психологическо изследване в психолаборатория…

апарат психоизлседванеЯвяването на психологическо изследване е необходимо за придобиване на квалификация от категориите C и D (и съответните подкатегории), за таксиметрови шофьори, както и за отнети права за управление на МПС.

Какви за процедурите за записване и явяване на психологически тест?

За да се явите на психотест е необходимо да предоставите някои следните документи (в зависимост за какво се явявате) в съответната лицензирана психологическа лаборатория:

  1. Лична карта
  2. Свидетелство за управление на МПС
  3. Контролен талон
  4. Акт
  5. Наказателно постановление
  6. Съдебно решение
  7. Документ от МВР с печат, удостоверяващ изтекло наказание

След като предоставите документите е препоръчително да заплатите и съответната такса за явяване. В кратки срокове ще ви бъде назначена дата и час, в който ще се проведе вашето изследване (до 3-4 дни).

Какво представлява психологическото изследване?

Психологическото изследване има за цел да провери психологическите качества на всеки кандидат. Вашата оценка от проведения тест се съпоставя с минималните изисквания за желаната от вас категория. В случай, че вашият резултат е над минималните изисквания, Вие сте психологически годен кандидат.

Психотестът се състои от три части, които най-често се провеждат в един и същ ден.

  • Първата част има за цел да провери личностните качества на кандидата под формата на тест с въпроси и отговори.
  • Втората част цели да провери реакциите и сръчността на кандидата с помощта на апарат със звукова и светлинна сигнализация.
  • Третата част се провежда под формата на събеседване с психолог, като той има за цел да придобие допълнителна информация за качествата и реакциите на кандидата.

Още какво трябва да знаем за психологическия тест?

Удостоверението за психологическа годност е със срок на валидност от 3 години ( 36 месеца от датата на издаването ). Удостоверението се издава след успешното преминаване на изследването. Всеки кандидат има право да се явява до 3 пъти в годината, като третият се провежда в София, в присъствието на специализирана комисия.